องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box สำนักงานปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74