ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพอ.อบต.จิกเทิง จำนวน 25 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง