ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ดินลูกรัง จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร ให้กับสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง