ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ให้กับกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง