ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ให้กับกองช่าง ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง