ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง