ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ราย นายสมศักดิ์ เจริญสังข์ หมู่ที่ 2 บ้านจิกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง