ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง