ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.อบต.จิกเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง