ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบ ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 11,552 กล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท จำนวน 19 วันทำการ ระหว่าง 1-30 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง