ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง