ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง