ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๓๗ รายการ ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง