ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง