ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จิกเทิง จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง