ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์เข็ม และกระบอกฉีดยา ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง