ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง