ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง