ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ ให้กับกองช่าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง