ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ให้กับกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง