ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ ให้กับกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง