ชื่อเรื่อง : จ้างบริการเช่ารถยนต์ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.จิกเทิงไปอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง