messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประวิทย์ ภาเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 099-4975558
นางพิสมัย ทอดศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 082-3726001
นายสมสี สีคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 066-1290360
นางสาวดวงฤทัย แสนทวีสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 0929162768
account_box สมาชิกสภา
นายเบย พันธ์คำ
ประธานสภา อบต.จิกเทิง
นางลำไพ ชัยวงศ์
รองประธานสภา อบต.จิกเทิง
นายเบย พันธ์คำ
สมาชิก อบต. ม.1
นายสมพงษ์ ผลทวี
สมาชิก อบต. ม.2
นายประหยัด ทองงาม
สมาชิก อบต. ม.3
นายสมร ศรีชมภู
สมาชิก อบต. ม.4
นางรัชดาภรณ์ พันธ์คำ
สมาชิก อบต. ม.5
นายเสมียนทรัพย์ มูลราช
สมาชิก อบต. ม.6
นายอวน สืบสาย
สมาชิก อบต. ม.7
นายบุญมาก สมแก้ว
สมาชิก อบต. ม.8
นางลำไพ ชัยวงศ์
สมาชิก อบต. ม.9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดอบต.
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักงานปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวริสชัย ชำนาญเวช
นักทรัพยากรบุคคล
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จิกเทิง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิกเทิง