องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box คณะผู้บริหาร
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดอบต.
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดอบต.
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักงานปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จิกเทิง
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21